سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مزایده عمومی
فروش پسآب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه
معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش پسآب داروی ثبوت رادیولوژی و فیلمهای باطله واحدهای تابعه دانشگاه از طریق انجام مزایده عمومی اقدام نمايد.
 ١٥:٢٢ - 1393/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه لغو مناقصه
لغو مناقصات احداث خانه های بهداشت استان آذربایجان غربی
بدینوسیله به اطلاع میرساند بنابر دستور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، مناقصات احداث خانه های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. لذا خواهشمند است از ارسال پاکات شرکت در مناقصه به دانشگاه خودداری فرمایند.
 ٠٣:٣٢ - 1393/07/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه
اطلاعیه دانشگا ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در خصوص احداث خانه های بهداشت استان
بدینوسیله به اطلاع میرساند ادامه آگهی های احداث خانه های بهداشت استان آذربایجان غربی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات درج می شود، علاقمندان می توانند به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دانلود نمایند.
 ١٥:٤٥ - 1393/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای ملحم 2 – گلعذان – هفت وان - اولق شهرستان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای ملحم 2 – گلعذان – هفت وان - اولق شهرستان سلماس را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ٠٨:٠٩ - 1393/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای ارمناک سفلی - سبزی - ولی آباد – کوخان شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای ارمناک سفلی - سبزی - ولی آباد – کوخان شهرستان میاندوآب را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ٠٨:٠١ - 1393/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای قینرچه – عرب شاه گروس - قیزقیان شهرستان تکاب
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای قینرچه – عرب شاه گروس - قیزقیان شهرستان تکاب را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٦:١٠ - 1393/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری قسمتی از امور خدمات پرستاری شامل پرستار ،کارشناس وکادران اتاق عمل ،کارشناس وکادران هوشبری وبهیار در بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی درنظر دارد قسمتی از امور خدمات پرستاری شامل پرستار ،کارشناس وکاردان اتاق عمل ،کارشناس وکاردان هوشبری وبهیار در بیمارستانها ومراکز آموزشی درمانی تابعه خود را با شرایط مندرج در ذیل ونمونه قرارداد پیوستی ازطریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و مورد تائید دانشگاه واگذار نماید.
 ١٦:٠٥ - 1393/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای بهلوله – قره خوجالو – بهلول کندی شهرستان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای بهلوله – قره خوجالو – بهلول کندی شهرستان ماکو را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٦:٠٠ - 1393/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای پنجه لو – علو حاجی – قوری شکاک شهرستان ماکو
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای پنجه لو – علو حاجی – قوری شکاک شهرستان ماکو را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٤٢ - 1393/06/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای نوشان – جانویسلو – راژان 2 – منصور آباد شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای نوشان – جانویسلو – راژان 2 – منصور آباد شهرستان ارومیه را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٣٨ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای میر شکارلو – تبت – کردلر – الیاس آباد شهرستان ارومیه
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای چکمه زر – بلسور سفلی – بلسور علیا – دیزج الند شهرستان خوی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای گوی تپه خالصه 2 – تازه کند للکلو – شکور کندی - یاریجان شهرستان میاندوآب
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
مناقصه عمومی واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
لغو مناقصه
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم)
مرتبط