شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٥
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
خرید تجهیزات مورد نیازدرآزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه -2
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیازدرآزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اساسنامه و پروانه کسب معتبر، برابر شرایط ذیل اقدام نماید.
 ١٤:٣٨ - 1395/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
خرید تجهیزات مورد نیازدرآزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه-1
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات مورد نیازدرآزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اساسنامه و پروانه کسب معتبر، برابر شرایط ذیل اقدام نماید.
 ١٤:٣٦ - 1395/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سایت نازلوی دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣:٥٤ - 1395/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣:٤٩ - 1395/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ارومیه در نظر دارد امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) را ازطریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای صلاحیت خریداری نماید.
 ١٤:٠٥ - 1395/08/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرتبط