جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٣
سایت جدید مناقصات و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای نوشان – جانویسلو – راژان 2 – منصور آباد شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای نوشان – جانویسلو – راژان 2 – منصور آباد شهرستان ارومیه را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٣٨ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای میر شکارلو – تبت – کردلر – الیاس آباد شهرستان ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای میر شکارلو – تبت – کردلر – الیاس آباد شهرستان ارومیه را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٣٤ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای چکمه زر – بلسور سفلی – بلسور علیا – دیزج الند شهرستان خوی
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای چکمه زر – بلسور سفلی – بلسور علیا – دیزج الند شهرستان خوی را به شرکت¬های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:٢٢ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای گوی تپه خالصه 2 – تازه کند للکلو – شکور کندی - یاریجان شهرستان میاندوآب
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظردارد ، احداث خانه های بهداشت روستایی، روستاهای گوی تپه خالصه 2 – تازه کند للکلو – شکور کندی - یاریجان شهرستان میاندوآب را به شرکت-های معتبر ساختمانی که دارای حداقل رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به شرح ذیل واگذار نماید .
 ١٥:١٦ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٢:٣٣ - 1393/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٤:٤٢ - 1393/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان سلماس را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٤:٣٨ - 1393/06/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي درنظر دارد امور خدمات عمومی (تنظیف) واحدهای تابعه دانشگاه را به شرکتهای (اشخاص حقوقی) تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطابق برگ شرایط واگذار نماید
 ١٥:٠٨ - 1393/06/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان مهاباد (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠٤ - 1393/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه عمومی
واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب (نوبت دوم)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي در نظر دارد امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان تکاب (نوبت دوم) را به مدت یکسال بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های معتبر خدمات فنی که دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) در رشته تأسیسات و تجهیزات می باشند ، می توانند با مراجعه به سایت های مربوطه (به شرح ذیل) شرایط شرکت در مناقصه را دانلود و شرکت نمایند.
 ١٥:٠١ - 1393/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی بیمارستان شهید بهشتی چالدران (نوبت سوم)
واگذاری خدمات دارويي داروخانۀ سرپائی شبانه روزی بعثت شهرستان مهاباد (نوبت سوم)
واگذاری خدمات خودرویی (سرویس ایاب و ذهاب کارمندی) مرکز بهداشت شهرستان ارومیه (نوبت سوم)
واگذاری خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان اشنویه (نوبت چهارم)
واگذاری امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه
واگذاری امور تغذیه ای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه
واگذاری امور تغذیه مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء(ع) ارومیه
مناقصه عمومی واگذاری احداث پایگاه امداد جاده ای محور خوی – چالدران شهرستان چالدران (نوبت دوّم)
لغو مناقصه
مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت پنجم)
مرتبط